รายชื่อนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ อีเมล์
คุณยศวีร์ สุทธิกุลพานิช บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณคมสัน สุขสำราญ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
Mr.Mayank Maheshwari Morgan Stanley asia (singapore) pte
คุณยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณกรรณิกา สยามวาลา บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณอาศิส ภมรานนท์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณณภัทร จันทรเสรีกุล บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
คุณจิตรา อมรธรรม บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
คุณสุพพตา ศรีสุข บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
คุณจักร เรืองสินภิญญา บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
คุณกวีวิทย์ กวิลวิทยานนท์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณจักรพงศ์ เชวงศรี บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
Abhishek Nigam Nomura Equity Research
คุณดุลเดช บิค บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
คุณนารี อภิเศวตกานต์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
คุณชัยพัชร ธนวัฒโน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
คุณปวรมน สุวรรณเตมีย์ บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณวัฒณา ปัญญาวัฒณากุล บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
Nithikorn Piskanok Country Group Securities PCL