ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558

05 มกราคม 2564
แจ้งการเสร็จสิ้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการได้รับเงินคืนบางส่วนเกี่ยวกับการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล
23 ธันวาคม 2563
แจ้งการเสียชีวิตของกรรมการบริษัท
12 พฤศจิกายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เกี่ยวกับการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง และการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
09 ตุลาคม 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 กันยายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
23 กันยายน 2563
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
17 กันยายน 2563
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
14 สิงหาคม 2563
แก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
14 สิงหาคม 2563
งดการจ่ายปันผลระหว่างกาล
14 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2563
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
14 สิงหาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวัน วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
01 กรกฎาคม 2563
แก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
01 กรกฎาคม 2563
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับจำนวนเงินบางส่วนที่คาดว่าจะได้รับและการปรับปรุงกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล
12 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2563
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
26 มีนาคม 2563
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
26 มีนาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
19 มีนาคม 2563
แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
19 มีนาคม 2563
แก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
06 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 มีนาคม 2563
ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของ SPRC ชี้แจงข้อมูลกรณีถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล
26 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล
24 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล์
21 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
21 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวัน วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และข้อเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
21 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
21 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
11 ธันวาคม 2562
แจ้งความคืบหน้าการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ การดำเนินโครงการเพิ่มกำลังการผลิตในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยผลิตปลายน้ำอื่นๆ และการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
05 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
05 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
05 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
23 กันยายน 2562
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
16 กันยายน 2562
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
11 กันยายน 2562
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
07 สิงหาคม 2562
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
07 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
07 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
07 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
27 มิถุนายน 2562
แจ้งกำหนดระยะเวลาในการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ การดำเนินโครงการเพิ่มกำลังการผลิตในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยผลิตปลายน้ำอื่นๆ และการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
23 พฤษภาคม 2562
แก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
14 พฤษภาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง (แก้ไข)
14 พฤษภาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง
14 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
14 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2562
แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
07 พฤษภาคม 2562
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ
24 เมษายน 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11 เมษายน 2562
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
10 เมษายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1A/2562 เกี่ยวกับการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
10 เมษายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
13 มีนาคม 2562
การเผยแพร่เอกสารนำเสนอเรื่องเงินลงทุนจำนวน 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08 มีนาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งแผนการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 และโครงการเพิ่มกำลังการผลิตในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยผลิตปลายน้ำอื่นๆ
21 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561
21 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
21 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
21 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2561
แจ้งเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลแล็กน้อยที่วาล์วสำรอง
02 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
02 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
02 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
24 กันยายน 2561
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
05 กันยายน 2561
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
16 สิงหาคม 2561
แจ้งเสร็จสิ้นการปิดซ่อมบำรุงของหน่วยกลั่นสุญญากาศ
14 สิงหาคม 2561
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
14 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
11 กรกฎาคม 2561
แจ้งการปิดซ่อมบำรุงของหน่วยกลั่นสุญญากาศ
10 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
10 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
19 เมษายน 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05 เมษายน 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1A/2561 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย และการอนุมัติเงินลงทุนสำหรับโครงการเพิ่มกำลังการผลิตของหน่วยการกลั่นน้ำมันดิบ (CDU) และหน่วยการผลิตที่ต่อเนื่อง
05 เมษายน 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
02 มีนาคม 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
14 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เกี่ยวกับข้อเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
14 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไข)
13 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เกี่ยวกับข้อเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
13 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
13 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
11 มกราคม 2561
แจ้งการเข้ารับตำแหน่งใหม่ภายหลังการลาออกของนายวิลเลียม ลูอีส สโตน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
22 พฤศจิกายน 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
16 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการขายหุ้นบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
03 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
03 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
03 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
30 ตุลาคม 2560
แจ้งเสร็จสิ้นการปิดซ่อมบำรุงของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฎิกิริยา
06 ตุลาคม 2560
แก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
29 กันยายน 2560
แจ้งการปิดซ่อมบำรุงของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฎิกิริยา
25 กันยายน 2560
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
01 กันยายน 2560
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
15 สิงหาคม 2560
แจ้งโครงการเพิ่มกำลังการผลิตของหน่วยการกลั่นน้ำมันดิบ (CDU) และหน่วยการผลิตที่ต่อเนื่อง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
11 สิงหาคม 2560
แจ้งโครงการเพิ่มกำลังการผลิตของหน่วยการกลั่นน้ำมันดิบ (CDU) และหน่วยการผลิตที่ต่อเนื่อง
11 สิงหาคม 2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
28 มิถุนายน 2560
แจ้งเสร็จสิ้นการปิดซ่อมบำรุงของหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ
24 พฤษภาคม 2560
แจ้งการปิดซ่อมบำรุงของหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ
04 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
04 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
04 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
27 เมษายน 2560
แก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
19 เมษายน 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
03 มีนาคม 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
16 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เกี่ยวกับข้อเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไขหัวข้อข่าว)
15 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 และวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
15 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
15 กุมภาพันธ์ 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ธันวาคม 2559
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 ธันวาคม 2559
แจ้งการจดทะเบียนลดทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
23 ธันวาคม 2559
แจ้งมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)
16 ธันวาคม 2559
แจ้งมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
16 พฤศจิกายน 2559
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11 พฤศจิกายน 2559
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 และกำหนดการประชุมและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (อธิบายเพิ่มเติม)
10 พฤศจิกายน 2559
แจ้งแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
10 พฤศจิกายน 2559
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 และกำหนดการประชุมและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
10 พฤศจิกายน 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
10 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
10 พฤศจิกายน 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
30 กันยายน 2559
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
01 กันยายน 2559
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560
11 สิงหาคม 2559
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 สิงหาคม 2559
แจ้งกรรมการลาออก การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
11 สิงหาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
11 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
11 สิงหาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
08 สิงหาคม 2559
แจ้งกรรมการลาออก
01 สิงหาคม 2559
แจ้งกรรมการลาออก
10 พฤษภาคม 2559
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28 เมษายน 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
28 เมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
28 เมษายน 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
27 เมษายน 2559
แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
27 เมษายน 2559
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
18 เมษายน 2559
การแก้ไข และ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04 เมษายน 2559
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
16 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 และวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
16 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
16 กุมภาพันธ์ 2559
งบการเงินรายปี 2558
27 มกราคม 2559
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
21 ธันวาคม 2558
แจ้งกรรมการลาออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
18 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
11 ธันวาคม 2558
แจ้งกรรมการลาออก
11 ธันวาคม 2558
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
04 ธันวาคม 2558
นโยบายการส่งงบการเงิน
04 ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
04 ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
04 ธันวาคม 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
04 ธันวาคม 2558
งบการเงินรายปี 2557
04 ธันวาคม 2558
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ SPRC เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ธันวาคม 2558