ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 22,204
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 39.37

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/08/2562 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 22,699
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.87

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD 2,625,888,656 60.56
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 213,394,802 4.92
3. RBC INVESTOR SERVICES TRUST 75,154,300 1.73
4. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 70,853,900 1.63
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 46,601,362 1.07
6. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 36,467,400 0.84
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 28,365,760 0.65
8. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 27,333,900 0.63
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 25,947,100 0.60