ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558

11 ธันวาคม 2562
แจ้งความคืบหน้าการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ การดำเนินโครงการเพิ่มกำลังการผลิตในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยผลิตปลายน้ำอื่นๆ และการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
05 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
05 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
05 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
23 กันยายน 2562
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
16 กันยายน 2562
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
11 กันยายน 2562
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
07 สิงหาคม 2562
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
07 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
07 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
07 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
27 มิถุนายน 2562
แจ้งกำหนดระยะเวลาในการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ การดำเนินโครงการเพิ่มกำลังการผลิตในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยผลิตปลายน้ำอื่นๆ และการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
23 พฤษภาคม 2562
แก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
14 พฤษภาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง (แก้ไข)
14 พฤษภาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง
14 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
14 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2562
แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
07 พฤษภาคม 2562
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ
24 เมษายน 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11 เมษายน 2562
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
10 เมษายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1A/2562 เกี่ยวกับการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
10 เมษายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
13 มีนาคม 2562
การเผยแพร่เอกสารนำเสนอเรื่องเงินลงทุนจำนวน 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08 มีนาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งแผนการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 และโครงการเพิ่มกำลังการผลิตในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยผลิตปลายน้ำอื่นๆ
21 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561
21 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
21 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
21 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)